ดร.ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ

Dr. Chatmung Phaomanacharoen

ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ

Asst.Prof.Dr. Prama Sastraruji

ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

Dr. Weeranan Kamnungwut

ดร.เบญจวรรณ อารักษ์การุณ

Dr. Benjawan Arukaroon

ดร.ฐิศิรักน์ โปตะวณิช

Dr. Tisiruk Potavanich

อ.ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง

Thipphawan Pollongchang

อ.ณัฐวรรธน์ วิวัฒน์กิจภูวดล

ที่ปรึกษา Baby Thesis

นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ชั้นปีที่ 3

รายวิชา CSC371 Research and knowledge application for social communication Innovation