Ampathy

ระบบบริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในกรุงเทพมหานคร (Ampathy)

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา นิพนธ์ ระบบบริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในกรุงเทพมหานคร ( Ampathy ) โดยคณะผู้วิจัยได้ นำเอาข้อมูลรวมถึงสภาพของวิสาหกิจรายย่อยและพฤติกรรมของเจนเนอเรชั่นซีในปัจจุบันประกอบรวมกับแนวคิดต่างๆให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ได้แก่ Ampathy model ที่ตอบโจทย์ โดยนำเสนอข้อมูลที่ได้มาจากความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจของตนได้อย่างตรงความต้องการไปของตลาด ตัดสินใจตรงจุด ถูกต้องมากขึ้น และถ้าเกิดปัญหาจะสามารถสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจได้ทันท่วงที

 

โดยคณะผู้วิจัยเริ่มต้นจากการออกแบบ โมเดลสำหรับศึกษาผู้บริโภคโดยนำทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม ผู้บริโภค สินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย ภาพลักษณ์ การบริการ อิทธิพลที่มีผลต่อผู้บริโภค สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการ สนทนาเชิงกลุ่มในการศึกษาผู้บริโภค ถัดมาคณะผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแบบสอบถามโดยอาศัยองค์ประกอบข้อมูลจากการสนทนากลุ่มสําหรับ ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มคนเจนเนอเรชัน ซี ที่บริโภคชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 ชุดและได้ทำการทดสอบข้อมูลที่สรุปออกมาให้แก่ผู้ประกอบการผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการจากการใช้งานข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจ สําหรับผู้ประกอบการรายย่อย ในด้านประสิทธิภาพของข้อมูล และในด้านการนําข้อมูลไปปรับใช้ โดยนำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการประเมินโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้ระบบบริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในกรุงเทพมหานคร ( Ampatty ) พบว่าผลรวมระดับความพึงพอใจของการใช้ Ampathy มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 มีระดับความพึงพอใจในข้อมูลอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

 

และเมื่อพิจรณาเป็นด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ย อันดับที่ 1 และ 2 ได้แก่ด้านการนำไปปรับใช้และด้านประสิทธิภาพของข้อมูลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และ 4.43 ตามลำดับซึ่งมีระดับความพึงพอใจในด้านการปรับใช้และคุณภาพของข้อมูลอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น