Artry

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเงิน

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

 

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเงินผ่านทางช่องทางเว็บไซต์
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องประดับเงินผ่านในช่องทางเว็บไซต์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท ในแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการใช้งานเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์และด้านการให้ข้อมูลเนื้อหาภายในเว็บ โดยมีเกณฑ์วัดคุณภาพช่วงระหว่างชั้นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.8 สถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการประเมินโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1) ได้เว็บไซต์เพื่อการส่งเสริมและเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเงินแท้โดยใช้ชื่อ Artry Silver Accessories
2) ผลรวมระดับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุดไปจนถึงระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ตามค่าเฉลี่ยสามารถเรียงเป็นลำดับ ได้แก่ ด้านการให้ข้อมูลภายในเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านการออกแบบเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และ ด้านการใช้งานเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ตามลำดับ

 

 

 

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น