Chada

พัฒนาเว็บไซต์ขายขนมไทยสำหรับประชากรที่ชื่นชอบขนมไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ขายขนมไทยสำหรับประชากรที่ชื่นชอบขนมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ช ซึ่งสามารถสั่งซื้อขนมไทยผ่านเว็บไซต์ได้ โดยมีระบบการเลือกขนมไทยใส่ในตะกร้าสินค้าออนไลน์ การสรุปออเดอร์ และยอดเงินที่ต้องชำระ ระบบแจ้งชำระเงินภายในเว็บไซต์ และยังมีการสรุปผลการสั่งซื้อที่จะส่งให้ลูกค้าผ่านช่องทางอีเมล คณะผู้จัยทำพัฒนาเว็บไซต์ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านระบบจัดการร้านค้าภายในเว็บไซต์

 

คณะผู้จัดทำสร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ CHADA Tea Boutique สำหรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน และนำผลที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในลำดับต่อไป โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้งานเว็บไซต์ CHADA Tea Boutique จำนวน 400 คน ด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อมูลผู้ทำแบบสอบถาม และส่วนความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

 

ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้งานเว็บไซต์ CHADA Tea Boutique พบว่าภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61

 

เมื่อพิจารณาในทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดไปจนถึงระดับพึงพอใจมาก สามารถเรียงลำดับ ได้ดังนี้ การออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และด้านการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ตามลำดับ

 

 

 

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น