Famutation

การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการนำเสนอและส่งเสริม

การขายสินค้าเครื่องแต่งกายแบรนด์ไทยกับความเชื่อเรื่องดวง : กรณีศึกษา Famutation

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

 

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งกายเสริมดวงและวิธีการเสริมดวงทั่วไปต่อกลุ่มเป้าหมาย
  2. สร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
  3. ส่งเสริมการขายให้กับสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการคนไทย
  4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Famutation
  5. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายแบรนด์ไทยของกลุ่มเป้าหมาย

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงลึกของผู้เข้าชม Facebook Fanpage, Instagram และ Twitter ของ Famutation แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Famutation รวมไปถึงแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ที่ได้ร่วมงานกับ Famutation สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

 

ผลการวิจัย

  1. Famutation เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้ที่ได้ร่วมงานกับ Famutation
  2. Facebook Fanpage, Instagram และ twitter ของ Famutation มี Engagement Rate อยู่ที่ร้อยละ 17.61, 19.35 และ 16.31 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
  3. จากผลการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ที่ได้ร่วมงานกับ Famutation พบว่า แบรนด์สินค้าเครื่องแต่งกายที่ได้เข้าใช้บริการโปรโมทและรีวิวสินค้าของ Famutation ได้รับผลตอบรับที่ดีจากการมีจำนวนผู้ติดตามและยอดขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้แบรนด์มีความพึงพอใจจากการร่วมงานเป็นอย่างมาก
  4. จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Famutation พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลและเนื้อหาโดยรวมของ Famutation ด้านข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับดวง และด้านเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าเครื่องแต่งกายแบรนด์ไทย พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55, 4.50 และ 4.60 ตามลำดับ
  5. จากผลการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าเครื่องแต่งกายแบรนด์ไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.5 เคยซื้อสินค้าเครื่องแต่งกายแบรนด์ไทย ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท มีความถี่ในการซื้อสินค้าเครื่องแต่งกายแบรนด์ไทยอยู่ที่เดือนละครั้ง โดยซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด และมีมูลค่าในการซื้อสินค้าต่อครั้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 501 – 1,000 บาท แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายแบรนด์ไทยคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้ในแต่ละเดือน

 

 

 

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด [3]

g5เถ้า
11 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:57

งานดีงานเลิศสวยงามมากจ้าาา

Ranintha
11 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:02

เพจนี้แจกจริง เราได้เครื่อรางความรักไต้หวันมาดีมากกก 😀

ณัฐณิชา
12 พฤษภาคม 2020 เวลา 00:42

เป็นคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจและตอบโจทย์มากเลยค่า