LendlyCorner

การพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียให้บริการเช่าเสื้อผ้าแฟชั่น (Lendly Corner)

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage Lendly Corner และเพื่อเป็นช่องทางให้บริการเช่าเสื้อผ้าแฟชั่น ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มเพศหญิงที่ต้องการเช่าเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อใช้ไปงานตามโอกาสต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Facebook Fanpage Lendly Corner 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบสื่อที่ใช้ใน Facebook Fanpage ด้านข้อมูลเนื้อหาภายใน Facebook Fanpage และด้านความสะดวกในการใช้งาน Facebook Fanpage โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Facebook Fanpage Lendly Corner สถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน Facebook Fanpage ชื่อ Lendly Corner พบว่า ผลรวมระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใข้งาน Facebook Fanpage มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 มีระดับความพีงพอใจในการใช้งาน Facebook Fanpage อยู่ในระดับพึงพอใจมากและเมื่อพิจารณาเป็นด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยอันดับที่ 1,2 และ 3 ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านข้อมูลและเนื้อหา และ ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50, 4.42 และ 4.14 ตามลำดับ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจของการใช้งาน Facebook Fanpage ชื่อ Lendly Corner อยู่ในระดับพึงพอใจมากทั้งหมด

 

 

 

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น