LockGame

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Lockgame เพื่อควบคุมพฤติกรรมการติดเกมของเยาวชนไทย

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันน Lockgame ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการติดเกมของเยาวชนไทย (Lockgame) โดยการให้ความรู้ ตรวจสอบแก้ไขและบรรเทาอาการติดเกมสำหรับเยาวชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7-18 ปี ที่ผ่านการใช้แอปพลิเคชันควบคุมพฤติกรรมการติดเกมของเยาวชนไทยให้ได้รู้จักการแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการนำหลักพฤติกรรมมาใช้ควบคู่กับการสร้างทักษะการสื่อสารในครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้ผลของการแก้ไขปัญหาเด็กเด็กติดเกมให้เกิดประสิทธิภาพและลดโอกาสการติดเกมของเด็กที่อาจมีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากแอปพลิเคชัน Lockgame สามารถเลือกจำกัดเวลา, แอปพลิเคชัน เกม หรือ โซเชียลมีเดีย ต่างๆ ที่ต้องการที่จะงดเว้นในระยะเวลาที่ต้องการได้อีกทั้งยังมีคอนเทนต์ต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สาเหตุการติดเกม แนวทางการป้องกัน และวิธีการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถตั้งกระทู้โต้ตอบเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ต่างๆระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเองได้

 

คณะผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน Lockgame สำหรับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนำไปสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน Lockgame จำนวน 400 คน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

 

ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน Lockgame พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.66

 

เมื่อพิจารณาเป็นด้าน ทุกๆด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมากทั้งหมด สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านความสะดวกและประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.64 ด้านการพัฒนาและการออกแบบแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.70 และด้านข้อมูลและเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.64 ตามลำดับ

 

 

 

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น