Re-Life

การพัฒนาธุรกิจรีไซเคิลขวดพลาสติกผ่านแอปพลิเคชั่น Re-Life

The development of a plastic recycling business through Re-life Application

 

การจัดทางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการแยกขยะแก่ผู้บริโภค และสร้างธุรกิจจากการนาขวดพลาสติกไปแปรรูปเป็นผลกาไร เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีผู้คนจานวนมากที่ไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการแยกขยะอย่างถูกต้องเท่าที่ควรจึงทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะตามมาซึ่งทางคณะผู้วิจัยทาได้มีการวางขั้นตอนในการดาเนินงานออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก การวางและพัฒนาการวิจัย ขั้นตอนที่สอง การออกแบบและสร้างตู้รับขวดพลาสติก Re-Life ขั้นตอนที่สาม การออกแบบและสร้างแอปพลิเคชั่น Re-Life ขั้นตอนที่สี่การวางแผนธุรกิจ Re-Life ขั้นตอนที่ห้า การวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ขั้นตอนที่หก การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของตู้รับขวดพลาสติกอัตโนมัติ และแอปพลิเคชั่น Re-Life ขั้นตอนที่เจ็ด วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล โดยทางคณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนาเอาข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทาวิจัยในครั้งนี้ อีกทั้งยังสามารถทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะอย่างถูกต้องที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถแก้ปัญหาเรื่องการแยกขยะได้อย่างตรงจุด โดยคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

ต้องการให้ประชาชนรับความรู้เรื่องความสาคัญของการแยกขยะ และมีส่วนร่วมในการแยกขยะเพื่อลดมลภาวะและปัญหาต่าง ๆโดยมีธุรกิจรับขวดน้าพลาสติกและการใช้ E-commerce เป็นแกนหลักในการพัฒนางานวิจิยและธุรกิจ Re-Life

 

ขอบเขตการศึกษา

งานวิจัยของเราแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือตู้รับขวดน้าพลาสติกอัตโนมัติ Re-Life ส่วนที่สองคือแอปพลิเคชั่น Re-Life สาหรับสะสมแต้ม และแลกของรางวัล ส่วนที่สาม คือ Social Media เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Facebook Instagram Twitter

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

 1. เพื่อให้ความรู้ในการแยกขยะของผู้บริโภค
 2. เพื่อสร้างธุรกิจจากการนาขวดพลาสติกไปขายหรือรีไซเคิล
 3. เพื่อลดปริมาณขยะขวดพลาสติกโดยวิธีการคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่น

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. สร้าง Content ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภค
 2. ได้ผลตอบแทนจากการนาขวดพลาสติกไปขายหรือรีไซเคิล
 3. ปริมาณขยะในภาพรวมลดลง และเป็นแนวทางในการแยกขยะ

 

 

 

 

 

 

 • นายพงศธร ทับทิม (ตาล)

  [email protected]

  0970178673 tarnbcc
 • นายคณพันธ์ ปุ้ยตระกูล (เฟิร์ส)

  [email protected]

  - -
 • นายวรยุทธ เศรษฐธนารักษ์ (โตโต้)

  [email protected]

  0942530833 tot_naraka
 • นายวิชญ์วีร์ บัวผัน (หม่อน)

  [email protected]

  0830923466 Bm083

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น