sare

การพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการส่งเสริมการขายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก

นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการส่งเสริมการขายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (sare) โดยมีรูปแบบการดำเนินการคือส่งเสริมธุรกิจประเภทค้าปลีกที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชันประเภทแถมสินค้าชนิดเดียวกัน รวมถึงสำหรับผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อสินค้านั้น ๆ ในราคาที่ถูกลง ซึ่งฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชันคือ ให้บริการจับคู่ระหว่างผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อทำการแชร์โปรโมชันต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้น อีกทั้งยังมีการนำเสนอข้อมูล คอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่กำลังเป็นกระแสในขณะนั้น รวมถึงแนะนำสินค้าใหม่ สินค้าลดราคา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้งานได้รับทราบด้วย ทั้งนี้คณะผู้วิจัยพัฒนาแอปพลิเคชันตามองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน และ ด้านข้อมูลและเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน

 

คณะผู้วิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชัน sare สำหรับผู้เชี่ยวชาญ และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินจำนวน 3 ท่าน จากนั้นนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในลำดับต่อไป โดยการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน sare จำนวน 400 คน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำเสนอโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน sare พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากทั้งหมด สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านความสะดวกและประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 ด้านการพัฒนาและการออกแบบแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 และด้านข้อมูลและเนื้อหาภายในแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 ตามลำดับ

 

 

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น